Polityka prywaności
przetwarzanie danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – zwanego dalej „RODO”, informujemy że:

 

1. Administrator Danych

 

Administratorem Twoich danych osobowych, dalej także jako „ADO” jest PREMIUM WORK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (45-123) przy ul. Budowlanych 139 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 420024, NIP: 7543063706, REGON: 161462342 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł w całości opłaconym, dalej jako „Administrator”.

 

2. Inspektor Ochrony Danych

 

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dalej także jako „IOD”.

Dane kontaktowe IOD:

1. Adres:

Inspektor Ochrony Danych Premium Work Sp. z o.o.,

ul. Budowlanych 139, 45-123 Opole

2. Adres e-mail: iod@premium-work.pl

Z IOD mogą sięPaństwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz celem korzystania z Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych wymienionych w pkt 5 niniejszego dokumentu.

 

3. Cele, podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania Danych

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez ADO:

 

1. w celu podjęcia, przed zawarciem umowy w przedmiocie zatrudnienia, działań pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego, w tym czynności niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz w celu realizacji umowy o skierowanie do pracy za granicą/ lub i umowy w przedmiocie zatrudnienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 

– przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy – przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO oraz do końca okresu przedawnienia Państwa roszczeń (maksymalnie 10 lat od wygaśnięcia Umowy).

 

2. w celu realizacji przez ADO czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, m.in. do celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 

– przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO.

 

3. w celu archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez ADO na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń przez ADO w związku z prowadzoną działalnością oraz obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

– do końca okresu przedawnienia Państwa roszczeń (maksymalnie 10 lat od wygaśnięcia Umowy/ daty zebrania Danych).

 

4. w celu marketingu/promocji usług oferowanych przez ADO, w tym dobierania ofert pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania stanowiącego prawnie uzasadniony interes realizowany przez ADO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

– do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania w tym celu Danych. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa sprzeciwu ADO zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, jednakże ADO będzie przechowywał Dane dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, a to w celu i przez okres, o którym mowa w pkt 3.3. niniejszego Dokumentu.

 

5. w innych celach – na podstawie ewentualnie udzielonej przez Państwa zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:

 

a. w celu przeprowadzania z Państwa udziałem przyszłych procesów rekrutacji,

b. w celu przekazywania Państwu ofert pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w tym ich profilowania,

c. w celu przekazywania Państwu informacji handlowych (marketingowych) dotyczących usług ADO za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym ich profilowania

 

– do czasu wycofania przez Państwo zgody. Jeżeli wycofają Państwo zgodę ADO zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu, jednakże ADO będzie przechowywał Dane dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych , a to w celu i przez okres, o którym mowa w pkt 3.3. niniejszego Dokumentu.

 

4. Odbiorcy Danych

 

Państwa Dane mogą być udostępniane poniższym kategoriom Odbiorców:

 

a. Partnerom ADO, a to:

 

Pracodawcom poszukującym pracowników,
Podmiotom, z którymi ADO współpracuje łącząc lub powierzając usługi w zakresie przeprowadzania procesów rekrutacji, pośrednictwa do pracy lub doradztwa personalnego i zawodowego,
b. Podmiotom przetwarzającym Dane na zlecenie ADO (Podwykonawcom ADO) w zakresie usług: hostingowych, informatycznych, prawniczych, agencji marketingowych oraz służących realizacji przez ADO czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. firmy księgowe),

 

c. Podmiotom i organom, którym ADO jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem Danych

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu realizowane poprzez kontakt z IOD prawo:

 

– dostępu do treści swoich Danych,
– sprostowania (poprawienia) swoich Danych,
– usunięcia swoich Danych (prawo do bycia zapomnianym),
– ograniczenia przetwarzania swoich Danych,
– przenoszenia swoich Danych do innego administratora,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, w tym stosowanego profilowania na potrzeby marketingu i przesyłania ofert pracy,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie, w przypadku gdy ADO będzie przetwarzał Państwa Dane w oparciu o – udzieloną zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Danych narusza przepisy RODO.

 

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania Danych

 

Podanie przez Państwa danych jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 22 (1) KP). Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

W pozostałym przypadkach:

 

-podanie przez Państwa danych kontaktowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania jest niemożność przeprowadzania z Państwa udziałem przyszłych procesów rekrutacji,

– podanie przez Państwa adresu elektronicznego jest dobrowolne, jednakże konsekwencją jego niepodania jest niemożność:

oferowania Państwu usług ADO (marketing bezpośredni) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym dobierania ofert pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania,
przekazywania Państwu informacji handlowych (marketingowych) dotyczących usług ADO za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

7. Informacje o profilowaniu/zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

 

Państwa Dane osobowe mogą być przetwarzane również z formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym przedstawieniu Państwu ofert pracy i promocji usług ADO najlepiej do Państwa dopasowanych. W oparciu o Państwa Dane osobowe Administrator nie będzie jednak podejmował zautomatyzowanych decyzji.